Nghĩa trang Hàng Dương

Nghĩa trang Hàng Dương

Nghĩa trang Hàng Dương là nơi yên nghỉ của hàng ngàn người con ưu tú của dân tộc trong cuộc đấu trang vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Nghĩa trang Hàng Dương